"Een maximum stellen aan de hoeveelheid windenergie? In deze tijd waarin we alles moeten aangrijpen om de klimaatdoelen te halen is dat natuurlijk absurd." Zita Pels, Lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland
"Een maximum stellen aan de hoeveelheid windenergie? In deze tijd waarin we alles moeten aangrijpen om de klimaatdoelen te halen is dat natuurlijk absurd." Zita Pels, Lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland

Zita Pels van GroenLinks Noord-Holland: "Hef het verbod op windmolens op en zorg dat Noord-Holland een van de groenste provincies van Europa kan worden"

De voorgaande vier jaar had GroenLinks 4 zetels gekregen van de kiezer in Noord-Holland, op een totaal van 55 zetels. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 gedeputeerden van partijen met de meeste zetels. GroenLinks hoorde daar niet bij en heeft vooral een controlerende functie.

De mening van provinciale politici komen niet dagelijks op tv, maar we hebben er juist wel dagelijks mee te maken. In ons dorp, op de weg, op ons werk in onze vrije tijd.

Lijsttrekker Zita Pels legt hieronder in het interview uit wat zij voor jouw omgeving kan betekenen. Laat deze kans op meer invloed voor GroenLinks niet voorbijgaan. Neem de verantwoordelijkheid voor jouw provincie in de grote vraagstukken rond het milieu, leefklimaat en gezondheid. Zorg voor meer zetels, stem 20 maart op GroenLinks Noord-Holland zodat we echt mee kunnen beslissen.

Kunt u zich hier voorstellen? Waar komt u vandaan, waar woont u, wat is uw werk naast het besturen van de Provincie?

Ik ben Zita Pels, 32 jaar, geboren in Amsterdam. Ik ben naast Statenlid oprichter van de Boerderij op IJburg en moeder van een dochter. Ik heb bestuurs- en organisatiewetenschap gestudeerd met een master in Religiestudies. Eerder heb ik als adviseur gewerkt op het gebied van ruimtelijke ordening. Vanuit de Statenfractie zit ik momenteel in de commissies Mobiliteit & Financiën en Natuur, Landbouw, Milieu & Water en de Rekeningencommissie en voer ik het woord over financiën, landbouw, milieu, dierenwelzijn en Europa.

 

Kunt u wat zaken noemen waar GroenLinks zich de afgelopen 4 jaar in Noord-Holland voor heeft ingezet?

We hebben ons als GroenLinks Noord-Holland de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van de provincie op verschillende terreinen maar we hebben ons vooral onderscheiden op gebied van natuur en duurzaamheid. We hebben ons ingezet voor meer natuurgebieden, beter openbaar vervoer en het schrappen van de ban op meer windmolens. Bijna alle partijen, met uitzondering van de VVD, zijn het er nu eigenlijk wel over eens dat dit een vreemde situatie is.

 

Het zwaartepunt van de dossiers lijkt rond Amsterdam en de IJmond te liggen. Zijn jullie ook actief rond zaken in Noord-Holland Noord en West-Friesland?

Zeker. Zo zijn we nu met de fracties uit onder andere West-Friesland en de Kop bezig ons sterk te maken tegen Lelystad Airport. Want die regio`s gaan veel last krijgen van stijgende en dalende vliegtuigen. Ook zijn we erg bezig met het Jeugdzorgbeleid wat de laatste tijd juist in deze gebieden onder druk heeft gestaan. Ook in het dossier woningbouw richten we onze ogen vooral ook op Noord-Holland Noord.

 

Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld vanuit het rijk. Komt het bestaansrecht van de provincie daardoor niet op de tocht te staan?

De rol van de provincies verandert continu. Een aantal taken is inderdaad overgedragen naar gemeenten maar bijvoorbeeld bij de Jeugdzorg is duidelijk dat dit niet op een goede manier is gegaan en dat de provincie zich er duidelijk nog mee moet bemoeien. Daarnaast hebben provincies juist op het gebied van natuur de wettelijke taak om planten en dieren te beschermen. Dat is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze wet regelt dat de provincies ter bescherming van bijzondere soorten een landelijk samenhangend stelsel van natuurgebieden moet begrenzen én beschermen, het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Verder regelt de wet de bescherming van de internationaal belangrijke natuurgebieden (Natura 2000) en soorten.

 

Hoe gaat u als GroenLinks statenlid met nieuwe woningbouw in de regio West Friesland om?

GroenLinks Noord-Holland is van mening dat er niet in het groen (dus buiten de bebouwde kom) gebouwd mag worden. Er moeten nieuwe woningen worden gebouwd en hiervoor is genoeg ruimte binnen de bestaande kernen. Ook bij bebouwing in deze kernen moet natuurlijk goed gekeken worden naar leefbaarheid en behoud van voldoende groen, zodat het ook fijne plekken blijven om te wonen.

 

Hoe kijkt provinciaal GroenLinks aan tegen de toenemende verstedelijking van het platteland?

Noord-Holland is, terecht, populair en er zullen nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Zoals gezegd zijn wij tegen nieuwbouw in gebieden buiten de bebouwde kom. GroenLinks Noord-Holland ziet, ook gesterkt door onderzoek, dat er binnen de kernen genoeg plek is voor de nodige nieuwbouw. Natuur en (duurzame) landbouw zijn voor GroenLinks belangrijker dan de gemakzucht van projectontwikkelaar.

 

Wat is het belang van de Waterschapsverkiezingen?

De waterschappen houden de waterstand op peil, beschermen het land tegen hoogwater en maken ons afvalwater schoon. Hoe dat gebeurt, dat ligt aan hoe we stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Er zijn grote verschillen tussen partijen in het omgaan met ons water en in bijvoorbeeld de mate waarin het waterschap de aanpak van de klimaatverandering serieus neemt en aan hoeveel ruimte we geven aan het water. In de ogen van GroenLinks is daarom kiezen voor Water Natuurlijk de beste keuze bij een stem op een waterschap.

Welke concrete stappen worden er momenteel bij de provincie gezet om de klimaatdoelen te halen?

De provincie kan veel doen om de slag naar een meer duurzame wereld te maken. Zo kan de provincie bepalen waar wel of geen windmolens komen, iets waar het huidige bestuur van de provincie steken heeft laten vallen. Het huidige provinciebestuur heeft bijvoorbeeld een maximum gesteld aan de hoeveelheid windenergie die opgewekt mag worden. Dit terwijl het aantal windmolens dat er nu staat, zelfs veel meer kan produceren. In deze tijd waarin we alles moeten aangrijpen om de klimaatdoelen te halen is dat natuurlijk absurd. Verder heeft de provincie ook een rol in de beoordeling in de groei van Schiphol door wettelijke planologische bevoegdheden en actieve, ontwikkelende en regisserende rol in de omgeving van de luchthaven. Een rol die de provincie de komende periode veel actiever moet oppakken als het aan GroenLinks Noord-Holland ligt. GroenLinks vindt dat het nieuwe provinciebestuur aan de bak moet om de groei van zowel Schiphol als Lelystad tegen te houden.

 

GroenLinks Medemblik heeft recent een zienswijze over vliegverkeer ingediend bij de minister. Wat gaat provinciaal GroenLinks concreet doen om te voorkomen dat de uitbreiding van Lelystad Airport werkelijkheid wordt?

Als het gaat om Lelystad Airport blijven wij met lokale afdelingen als Medemblik optrekken om de aandacht van de minister te krijgen en te houden voor het onderwerp. Ook vinden we dat de provincie Noord-Holland, net als de provincies Gelderland en Overijssel, zich moet verzetten tegen een opening. Nu is de provincie juist een verklaard voorstander van Lelystad Airport.

 

Hoe raken wij naast stemmen meer betrokken bij wat de Provincie doet? Wat kan de Provincie en meer de GroenLinks-fractie voor West-Friesland betekenen?

Allereerst is het ook een taak van de provincie, niet alleen van inwoners, om mensen meer te betrekken bij wat de provincie doet. Besluiten moeten volgens GroenLinks veel meer in overleg met bewoners genomen worden en wij gaan ons dan ook inzetten dit in een volgend bestuur beter te doen. Juist ook in hechte gemeenschappen als in West-Friesland is dit soort besluitvorming belangrijk.

 

Geef ruimte aan windmolens
De provincie Noord-Holland moet windmolens niet langer tegenwerken. Teken de petitie!

Windmolens zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen, maar zoals je hebt kunnen lezen: dit provinciebestuur houdt ze tegen.

Het college wilde onder leiding van de VVD tot 2014 helemaal geen windmolens. Pas toen ze door het kabinet gedwongen werden, besloten ze er een paar te bouwen. Maar niet meer dan strikt noodzakelijk. Dat betekent dat er nu geen windmolens meer bij mogen. Zo halen we de klimaatdoelen van Parijs niet. Intussen blijven kolencentrales CO2 de lucht in pompen.

Daarom vinden wij: hef het verbod op windmolens op en zorg dat Noord-Holland een van de groenste provincies van Europa kan worden. Sluit je aan en steun onze actie, teken de petitie op: www.groen.li/windmolens