Half mei ontvingen we een boze mail van een burger over boeren die te vroeg maaien in de omgeving van Midwoud. Zelf zien we elk jaar weer met lede ogen aan dat dit ook in onze omgeving gebeurt.

Het officiële broedseizoen loopt van half maart tot half juli en in de Flora en Fauna wet staat het volgende: “Het is verboden om vogels te vangen, te doden of te verstoren, maar ook hun nesten en eieren te beschadigen. Nesten van inheemse vogelsoorten zijn gedurende de broedperiode beschermd. Buiten het broedseizoen geldt de bescherming alleen voor vogels met jaarrond beschermde nesten." 

Wet en werkelijkheid

Duidelijke taal, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat er een wereld van verschil ligt tussen wet en werkelijkheid. Er zijn agrariërs die echt hun best doen en er zijn vrijwilligers van o.a. de agrarische natuurvereniging, die in het vroege voorjaar de weilanden en akkers inlopen op zoek naar nesten en die markeren. Maar even zoveel hebben er lak aan en dat is jammer. Tijd om zeker na deze boze mail hier weer eens aandacht aan te besteden.

Weidevogels

Ook Natuurmonumenten en andere natuur- en vogelorganisaties hebben dit voorjaar veel aandacht besteed aan de weidevogels. We kunnen hier in eerste instantie niet veel meer aan doen dan schriftelijke vragen aan het college hoe we in onze gemeente in het algemeen met het maaibeleid omgaan. En dat is wat ik heb gedaan.

Het gaat wat ons betreft bij dit beleid niet alleen om de bescherming van weidevogels, maar ook, als het om het onderhoud van bermen en oevers gaat, om andere flora en fauna, zoals bijen, kikkers, libellen en vlinders.

Deze vragen van ons, inmiddels beantwoord door het college, kunt u terugvinden op de site van de gemeente Medemblik.