Het belangrijkste doel van het voorstel Bestuurskracht is om te komen tot een heldere, breed gedragen toekomstvisie. Zo’n toekomstvisie is nodig om de gemeente de komende jaren krachtig te kunnen blijven besturen. Op dit moment worden te veel beslissingen ad hoc genomen en gaat het gemeentebestuur te vaak mee in de waan van de dag. Het idee is om een werkgroep op te richten, die antwoorden gaat geven op vragen als: wat voor gemeente willen we zijn over pakweg 20 jaar, een plattelandsgemeente of een meer Randstedelijke gemeente? Hoe stemmen wij de - soms tegengestelde - belangen van de 17 kernen in onze gemeente op elkaar af? Hoe gaan we om met de verplichtingen die het Rijk aan ons oplegt? En in hoeverre zijn we bereid om de samenwerking met onze buurgemeenten te intensiveren? Binnen het GroenLinks amendement (zie bijlage) is ook ruimte gemaakt voor een zogenaamde ‘kerntakendiscussie‘. Ook die is met het oog op de bestuurskracht van belang. Met name de PWF heeft hier al gedurende langere tijd toe opgeroepen.

Veel raadsleden zijn het erover eens dat doorgaan op de huidige weg niet verantwoord is. Het afgelopen jaar zijn de tekorten op de gemeentebegroting opgelopen tot ongeveer 3,5 miljoen euro. Het college heeft moeten besluiten om meerdere projecten ‘on hold’ te zetten. Dat betekent dat er voorlopig geen nieuw zwembad kan worden gebouwd in Wervershoof en geen nieuw multifunctioneel dorpshuis in Abbekerk. Projecten komen sowieso vaak moeizaam van de grond, wegens gebrek aan ‘capaciteit’ binnen de gemeentelijke organisatie. Het is moeilijk om geschikte mensen te vinden die het werk kunnen en willen doen. Daarom is het goed om eens in kaart te brengen wat de sterke en zwakke kanten van onze gemeente precies zijn en waar onze kansen en bedreigingen liggen (SWOT-analyse).

Sommige partijen, waaronder de PvdA en D66, zien een gemeentelijk fusie ook als mogelijke oplossing. In het oorspronkelijke initiatiefvoorstel werd daar wat ons betreft wat al te nadrukkelijk op vooruitgelopen. Wij zeggen: eerst maar eens kijken hoe we als gemeente Medemblik weer echt bestuurskrachtig kunnen worden. Dan zien we daarna wel verder of er nog behoefte en urgentie is om binnen de regio Westfriesland te fuseren.

Zie ook het AC.1 Amendement GL ea bestuurskracht