Zienswijze GroenLinks Medemblik luchthavenbesluit Lelystad Airport

Naar aanleiding van de milieueffectrapportage (MER) die onlangs is uitgevoerd, ligt er nu een ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad. Hiertegen kan iedereen, persoonlijk of als organisatie, tot en met 21 februari 2019 een zienswijze indienen.

De samenwerkende WestFriese gemeenten hebben dit al gedaan. Echter vonden wij deze zienswijze niet kritisch genoeg ten opzichte van de alsmaar uitbreidende luchtvaartsector. Ook de alternatieven zouden wat ons betreft veel meer meegenomen moeten worden in het vraagstuk rondom Schiphol. Hieronder vindt u onze zienswijze die vandaag is ingediend.

Update: Wij hebben de inwoners van WestFriesland en fracties in andere gemeenten opgeroepen om dit ook te doen. Hiervoor kon onze zienswijze, of delen hieruit, overgenomen worden. Dit is massaal gedaan door o.a. GroenLinks Den Helder, GroenLinks Hoorn, GroenLinks Hollands Kroon, GroenLinks Koggeland & GroenLinks Schagen!  Ook het NHD besteedde uitgebreid aandacht aan onze aanscherping:

(c) NHD - Sophie Kuitems
(c) NHD - Sophie Kuitems

Indienen kan niet meer, maar in actie komen nog wel:

Wist je dat 35% van alle vluchten vanaf Schiphol binnen 750km alweer landt?
Dat kan anders:
Laten we voor afstanden tot 750 km de trein de goedkoopste en makkelijkste optie maken. Help mee, teken de petitie: www.groen.li/treinen en deel hem met je omgeving!

 

Zienswijze GroenLinks Medemblik

Aan hare excellentie mevrouw C. van Nieuwenhuizen,

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

 

Betreft : Zienswijze op aangepast luchthavenbesluit Lelystad Airport

 

Medemblik, 15 februari 2019

 

Hooggeachte mevrouw Nieuwenhuizen,

Graag maken ondergetekenden mede namens GroenLinks afdeling Medemblik van de gelegenheid gebruik om een zienswijze te geven over het luchthavenbesluit Lelystad Airport.

Allereerst willen wij in algemene zin hierop reageren. Wat ons betreft zijn de grenzen van de groei van het luchtvaartverkeer in Nederland bereikt. Op dit moment wordt er enorm veel geluidoverlast ervaren en is de veiligheid en de gezondheid door geluidoverlast en de uitstoot van fijnstof van duizenden, zo niet miljoenen mensen in het geding. Iedere uitbreiding van Schiphol, of dat nu in de buurt van de luchthaven is, in Eindhoven, Maastricht of Lelystad, zal alleen maar een verplaatsing van dit grote milieu en welzijnsprobleem betekenen. Schiphol kan niet meer verder op het pad van groei op de traditionele wijze, maar zal moeten nadenken over nieuwe duurzamere oplossingen met alle betrokken partijen over de toekomst van het luchtverkeer in samenhang met de toekomst van een duurzamere mobiliteit.

Schiphol noemt nog steeds het economische belang als belangrijkste motief om te groeien en begrijpt daarbij niet dat de publieke opinie de laatste jaren enorm is veranderd. Niet langer is het economische belang heilig en zaligmakend. Steeds meer wordt gedacht in groei van welzijn en kwaliteit van leven i.p.v. in economische groeicijfers. Zeker de jongeren van nu zullen economische groei op die nieuwe wijze beoordelen. Daarnaast is niet alleen de publieke opinie aan het veranderen, maar hebben we ook te maken met feiten die er niet om liegen. De CO2 problematiek met mondiale gevolgen is internationaal erkend. De luchtvaart draagt in grote mate bij aan deze CO2 uitstoot en zal ook moeten werken aan CO2 reductie.

Terug naar onze feiten. Schiphol wil uitbreiden naar Lelystad. De voorbereidingen zijn in volle gang, terwijl de besluitvormingsprocedures nog lopen. Er zullen niet alleen routes gaan lopen over natuurgebied de Veluwe en daar de rust van mens en dier gaan verstoren. Maar ook over onze gemeente Medemblik en West-Friesland, in die gevallen dat het niet mogelijk is een noordelijker route te nemen i.v.m. militaire oefeningen. Deze Medemblikker route, o.a. over de dorpen Andijk en Twisk, valt  buiten de contouren en kaders om onderwerp te zijn van de Milieu Effectrapportage. Dit neemt niet weg dat Medemblik, in  ieder geval tot de herziening van het luchtruim, 134 dagen onder een laagvliegroute zal liggen. Dit terwijl er nu al regelmatig flinke vliegtuig overlast wordt ervaren. Dit vinden wij onacceptabel. Daarbij is voor ons volkomen onduidelijk hoe deze uitbreiding naar Lelystad zich gaat ontwikkelen in de toekomst.  Garanties op beperkingen van het aantal vluchten, nachtvluchten en laagvliegroutes en de daarmee gepaard gaande beperking van geluidhinder, vermindering van fijnstof uitstoot en reductie van CO2, worden niet gegeven.

Medemblik is t.o.v. de Randstad een mooie, ruime en relatief rustige plattelandsgemeente. In de structuurvisie van Medemblik staan kwaliteiten als stilte en nachtelijke duisternis als kostbare en daarmee kwetsbare landschappelijke kwaliteiten genoemd. Deze kwaliteiten zijn niet alleen van groot belang voor het welzijn en de gezondheid van mensen, maar ook voor de dieren en natuurwaarden in algemene zin. De laatste jaren probeert Medemblik zich samen met de Regio Westfriesland en de kop van Noord-Holland op de kaart te zetten als recreatief en toeristisch aantrekkelijke gemeente. De vrijetijds- en zorgeconomie wordt gezien als een van de speerpunten om ons te profileren als aantrekkelijke gemeente en regio. “Medemblik als rustgebied voor de Randstedeling”, stond er ook in ons verkiezingsprogramma. Wanneer er vliegtuiglawaai over onze gemeente komt zal dit niet helpen bij deze ontwikkelingen. Ook in die zin gaat het argument van het economische belang van de uitbreiding van Schiphol naar Lelystad niet op.

Kortom, wij zijn tegen dit luchtvaartbesluit en hopen dat u deze zienswijze ter harte neemt in uw denken en verdere beslissingen.

 

Hoogachtend,

 

GroenLinks afdeling Medemblik,

Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks Medemblik,

Tanja Luksenburg, commissielid gemeente Medemblik voor GroenLinks Medemblik,

Bart Huisman, commissielid gemeente Medemblik voor GroenLinks Medemblik,

George van Keulen, commissielid gemeente Medemblik voor GroenLinks Medemblik en Penningmeester GroenLinks Medemblik,

Jaap van Dijk, lid commissie communicatie GroenLinks Medemblik,

Myrthe van Bladeren, lid commissie communicatie GroenLinks Medemblik,

Gilles Beydals, voorzitter GroenLinks Medemblik,

 

namens dezen,

de waarnemend secretaris GroenLinks Medemblik,

Gilles Beydals