4.1 Landschap, water, natuur en recreatie

Het open karakteristieke Westfriese landschap is voor ons van groot belang. Daar horen de kenmerkende sloten- en kavelpatronen bij, maar ook de dijken, weidse vergezichten en monumenten. Helaas hebben wij te maken met een afnemende biodiversiteit en met lichtvervuiling door de kassen en andere bedrijven. Behoud en bescherming van rust, duisternis, schone lucht, water en aarde zijn enorm belangrijk voor onze toekomst.

4.1.1 Bescherming van open landelijk karakter & weidse uitzichten

Dit unieke open karakteristieke Westfriese landschap moeten we beschermen. Tegelijkertijd voelen we de druk op de woningmarkt.  In de paragraaf “1.1 Waar gaan we wonen?” geven wij onze visie en ideeën op de vraag hoe hierin een balans gevonden kan worden. Bijvoorbeeld door inbreiding en door de traditionele lintbebouwing uit te breiden. Het weidse uitzicht, het ver weg kunnen kijken is zo verademend en werkt zo ontspannend in onze drukke bestaan. Wij vinden dat dit niet verloren mag gaan.

In het woonakkoord met de provincie is afgesproken om jaarlijks -minimaal- 900 woningen bij te bouwen in de regio Westfriesland. Vanuit de Regionale Energiestrategie zijn er diverse zoeklocaties voor zon- en windenergie. Dit verhoogt de druk op onze ruimtelijke kwaliteit, naar ons idee mag onze ruimte geen confetti landschap worden. we hebben verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de natuur-, recreatie- en blauw/groene ruimte. 

Op deze wijze wordt er naast woningen en de locaties voor zon- en wind, ademruimte gecreëerd in onze steden en dorpen. We voorkomen het denken in stenen en zonnepanelen en worden op deze manier gedwongen om ook te kijken naar levensruimte voor onze inwoners. Iets dat zich op den duur uitbetaald in levensvreugde en gezondheid.

4.1.2 Natuur, beheer en handhaving

Ontwikkeling en beheer van de natuur is voor ons een onderwerp dat wij al langer nauwlettend volgen. De biodiversiteit op de wereld, in Nederland en in onze gemeente gaat steeds verder achteruit. Bomen worden gekapt zonder goed te kijken naar alternatieven voor deze kap, slootkanten worden te grondig en op verkeerde momenten gemaaid en openbaar groen wordt een eenheidsworst waar beheerders te rigoureus mee omgaan. In het algemeen vinden wij dat het merendeel van de gemeentelijke groenvoorzieningen ‘ruiger’ zou mogen. Daarmee bedoelen wij dat de natuur hier en daar meer zijn gang zou mogen gaan en dat vergt een wat andere kijk op onderhoud. Het is natuurlijk niet verboden om op sommige locaties keurig aangeharkte bloemenperken te onderhouden, maar daar mogen ook wilde, dichtgegroeide, kruidenrijke bossages tegenover staan.

Natuurontwikkeling
Het gebied tussen de Groote Vliet (in het oosten) en Midwoud (in het westen) reserveren wij voor natuurontwikkeling. Hierbij staat het Egboetswater centraal. Het Egboetswater is een van de weinige stukjes substantiële natuur in de gemeente Medemblik. Het is aangelegd in de jaren ’70 bij de verkaveling van de omgeving. Midden tussen de akkers en weilanden is een oase van rust ontstaan, waar bos, water en ecologische oevers elkaar afwisselen. Het gebied, dat beheerd wordt door het Recreatieschap Westfriesland, kenmerkt zich inmiddels door een geweldige biodiversiteit. Het Egboetswater heeft ons inziens de potentie om uit te groeien tot een natuur-/recreatiepark van grote allure. Met de wetenschap in het achterhoofd dat Nederland in de toekomst meer bomen nodig heeft, zijn wij ervan overtuigd dat dit de ideale omgeving is voor bosaanplant. Een verbindend fietspad tussen het Egboetswater en het gebied Groote Vliet-Vooroever, door middel van een pad onder de Markerwaardweg door kan bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied.

Wij vinden dat bij realisatie van woningen altijd substantieel openbaar groen thuishoort in de plannen. Woningbouwplannen kennen een blauw/groene inrichting, waar natuurvriendelijke oevers uitgangspunt zijn en bijenvriendelijke bloemen en planten zijn meegenomen in de inrichting van het nieuwbouwplan. We richten onze grond zo in dat de natuur ondersteunend is aan de omgeving. Bijvoorbeeld door wateropslaggebieden, parken of groene (wandel)gebieden rond woonconcentraties.

Bomen
Wat ons betreft wordt er vaak te makkelijk gekapt en te weinig gedaan om bomen te behouden. Een voorbeeld is de iepenziekte waar nu steeds meer bomen aan ten ondergaan, terwijl ze hier ook tegen kunnen worden ingeënt wat veel minder kost dan de kosten voor het kappen.

Daarom zijn wij zuinig op de oudere bomen, wetende dat die vaak honderden keren meer bijdragen aan het klimaat dan jonge exemplaren.
Wij vinden dat voor het kappen van een boom altijd een kapvergunningen nodig is.

In de periode 2022-2026 worden op het grondgebied van de gemeente Medemblik minimaal 1.000 bomen aangeplant.

Onderhoud
Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden in de openbare ruimte wordt door de uitvoerende instantie altijd goed op gelet hoe zoveel mogelijk intact gelaten kan worden van het oorspronkelijke groen. Of een bedrijf nu kabels moe verleggen, of de gemeente een straat herinricht, behoud van bomen en planten dient beter te worden meegenomen in de plannen. Voor deze werkzaamheden hoeft echt niet altijd alles verwijderd te worden waarna het groen nieuw wordt aangeplant. 

Ook bij regulier onderhoud moet beter worden gelet op het respecteren van de bestaande openbare ruimte. Zoek naar alternatieven voor milieuvriendelijker strooien of met kleiner materieel, zodat niet alle randen van voet- en fietspaden onder de modder zitten van de naastgelegen stuk gereden groenstroken.
Maak vooraf duidelijke afspraken met aannemers en de onderaannemers in het onderhoud van de openbare ruimte over de regels die voor voornoemde werkzaamheden in aanmerking genomen moeten worden, zodat er minder eigen invulling van kan ontstaan.

Wanneer onderhoud in de openbare ruimte plaatsvindt en dit substantiële aanpassingen betreft, worden bewoners tijdig geïnformeerd en hier actief bij betrokken. Als een buurt een bepaalde inrichting van het groen wil handhaven, terwijl dit voor de gemeente te duur wordt, moet het mogelijk zijn, dat de buurt desgewenst zelf het onderhoud overneemt. Voor de gemeente scheelt dit kosten, terwijl voor inwoners onwenselijke aanpassingen niet hoeven te worden uitgevoerd, als het maar voldoet aan de eisen die de gemeente stelt.

Dierenwelzijn
In alle plannen van de gemeente en van de burgers moet dierenwelzijn meegenomen worden. Diervriendelijk groenbeheer is noodzakelijk. In het broedseizoen worden er geen bomen gekapt, gebaggerd of gemaaid. Gemeenten zijn op grond van de wet verplicht zwerfdieren op te vangen. Dierenopvangcentra en de dierenambulance krijgen hiervoor een kostendekkende vergoeding. Middels publicaties in de media bevordert de gemeente de castratie, sterilisatie en het chippen van honden en katten. Wilde dieren in nood worden zoveel mogelijk geholpen. De gemeente ondersteunt en faciliteert dit. Schade en/of overlast van dieren wordt in principe op diervriendelijke wijze tegengegaan en niet door het doden van dieren. Dierenwelzijn wordt ondergebracht in de portefeuille van een wethouder.

Bescherming en handhaving
In de gemeente Hollands Kroon is de agriport en naastgelegen industrie tegen de gemeentegrenzen aan gebouwd. Dit gebied bevat kassen, datacentra, een vuilstort en andere bedrijven binnen en buiten de agri sector. In de loop der jaren is dit zodanig uitgegroeid dat er regelmatig overlast ontstaat die tot ver buiten de gemeentegrenzen reikt.

 

Kassen

Niet alle kassenbedrijven hebben belichting nodig, maar de kassen in dit gebied worden voornamelijk gebruikt door tomatenkwekers, die in hun bedrijfsvoering wel afhankelijk zijn van belichting in hun kassen. Dit geeft van tijd tot tijd lichtvervuiling die tot op Terschelling en voorbij Hoorn te zien is. Wij begrijpen dat ook deze bedrijven hun werk moeten kunnen doen, maar de grenzen lijken steeds verder te worden opgerekt. Aan opgevraagde meetgegevens kunnen wij zien wanneer wel en niet aan de geldende regels wordt voldaan. Handhaving van de geldende regels door de instanties lijkt echter lastig af te dwingen. Wij blijven ons inzetten voor het behoud en de bescherming van wat er nog over is van de duisternis in onze steeds lichter wordende nachten.

 

Bescherming van duisternis Zaterdag 30 oktober 2021: Nacht van de Nacht:

De Nacht van de Nacht is een initiatief van de Nederlandse provinciale milieufederaties. Op deze avond en nacht doven een aantal gemeenten, bedrijven en huishoudens hun verlichting om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting. De provinciale Milieufederaties zetten bekende politici en artiesten in om zo veel mogelijk mensen te bereiken met deze actie.

Plaatselijke natuureducatiecentra, IVN-afdelingen, boswachterijen, sterrenwachten, wandelverenigingen en milieugroepen organiseren gevarieerde lokale activiteiten gerelateerd aan het milieu of het duister. De activiteiten variëren van nachtwandelingen, sterrenkijken en verhalenvertellers tot muziekuitvoeringen en lezingen. Tijdens de Nacht van de Nacht op 25 oktober 2008 trokken ruim vijftienduizend mensen er in het donker op uit. Er waren zo’n 250 ‘duistere’ evenementen in alle provincies. In 2015 was de Nacht van de Nacht uitgegroeid tot een evenement met activiteiten op 350 plaatsen en 40.000 bezoekers. GroenLinks steunt en bezoekt dit evenement van harte.

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht.

 

Vuilstort

Een andere overlast veroorzaker is de vuilstort nabij opperdoes. Hier spelen verschillende zaken. Het terrein bevat zowel de stort zelf, als een afvalbrengstation en afvalverwerkende installaties. De directe overlast op dit moment wordt vooral ervaren van de afvalverwerkende installaties.

Deze veroorzaken o.a. geuroverlast die tot in de stad Medemblik wordt waargenomen. Een ander punt is de veiligheid op langere termijn. De stortplaats is namelijk aangewezen als een van de plaatsen in Nederland, waar potentieel gevaarlijke stoffen mogen worden gestort. Zolang wij met zijn allen blijven consumeren, blijven er ook afvalstromen ontstaan. Het is echter voor burgers en politiek moeilijk in te schatten wat deze stoffen op lange termijn voor gevolgen kunnen hebben. Deze gevolgen betreffen zowel het milieu als de gezondheid van onze inwoners. Wij blijven ons inzetten voor het tegengaan van deze overlast en risico’s.

Datacentra
De uitbreiding van het aantal datacentra in onze buurgemeente is de laatste jaren een doorn in het oog van ons en vele inwoners van onze gemeente. De gang van zaken rond het aantrekken van deze datacentra, de vergunningverlening en het gebrek aan overleg met ons als buurgemeente is voor ons niet acceptabel. Ook wordt de warmte van de servers niet gebruikt voor de kassen zoals van te voren beloofd en verbruiken deze datacentra veel energie waardoor onze ambities op energiegebied in gevaar komen. De provincie heeft de gemeente Hollands Kroon inmiddels teruggefloten als het gaat om nóg verdere uitbreidingen van deze datacentra. Wat ons betreft passen deze bedrijven niet in een dichtbevolkt land als Nederland.