Maar al te vaak zien we dat sommigen daarbij verdwalen in een wirwar aan formaliteiten en regels. De digitalisering doet daar veelal ook geen goed aan; het wordt onpersoonlijk. Daarom zeggen wij…. Verlies als overheid nooit je menselijke gezicht, kijk door de regels heen en zie in eerste instantie de mens met een hulpvraag. Laat dat het zwaarst wegen bij het samen zoeken naar oplossingen.

Omgevingswet

Daarnaast krijgen we in 2019 te maken met een nieuwe omgevingswet. Dit heeft op het gebied van Ruimtelijke Ordening en op het gebied van burgerparticipatie belangrijke gevolgen. Het gaat bij deze wet niet zozeer om de letterlijke betekenis van regels en bestemmingsplannen, maar om maatwerk en het met alle belanghebbenden bekijken wat mogelijk is. Het zogenaamde “ja, mits” beleid i.p.v. het nu gehanteerde “nee tenzij“ beleid.

Voordat deze wet ingevoerd wordt, wordt van gemeenten verwacht dat zij gebiedsvisies opstellen. GroenLinks vindt het van belang dat deze grotere vrijheid op het gebied van Ruimtelijke Ordening niet ten koste mag gaan van het welzijn van mensen in woongebieden en van kwetsbare waarden als stilte, duisternis, cultuurhistorie,landschap,beeldkwaliteit en de natuur. Ook mag het niet ten koste gaan van milieuaspecten als schone lucht en schoon water. Vandaar dat wij willen dat deze waarden expliciet genoemd gaan worden in de gebiedsvisies. Ook vinden wij dat bouwplannen zoveel mogelijk gepaard moeten gaan met beeldkwaliteitsplannen en dat er gestreefd wordt naar samenhang. Wij verwachten hierin een rol voor de Welstandzorg. Ook willen wij dat de Welstandzorg bouwplannen niet langer beoordeeld op detailniveau, maar beoordeelt op wat het doet met het landschap en de woonomgeving.