Bij fuserende gemeenten is de opkomst bij zowel gemeentelijke als landelijke verkiezingen blijvend slechter dan voor de fusie (Bron: COELO-onderzoek verkiezingsuitslagen 1986-2018). Daaruit blijkt dat inwoners over het algemeen verder van de gemeente af komen te staan. Vanuit de burger gezien is dat begrijpelijk.

Doordat wij onderdeel uitmaken van een partij die ook in de provincie en landelijk vertegenwoordigd is hebben wij meer mogelijkheden om zaken op hogere niveaus aan te kaarten. Ook in de regio Westfriesland werken wij als GroenLinks afdelingen steeds meer samen. Deze samenwerking willen wij graag verder uitbouwen zodat wij ook op politiek vlak elkaar steeds verder kunnen ondersteunen in het realiseren van regionale plannen.

 

Vanuit de praktijk in de gemeenteraad merken wij dat de gemeentelijke organisatie steeds meer taken op hun bordje krijgt die steeds moeilijker zelf als losse gemeente uit te voeren zijn. Financiële tekorten worden steeds groter in onze gemeente en het aantrekken van goed personeel wordt steeds lastiger. De werkzaamheden die de gemeente zelf voor haar rekening neemt moeten sober maar wel doelmatig en duurzaam worden uitgevoerd.

De beste oplossing zou zijn wanneer de rijksoverheid bepaalde taken weer terug zou nemen of herverdelen die eigenlijk beter door het rijk of de provincie uitgevoerd zouden kunnen worden. Wij blijven hier aandacht voor vragen. Wij blijven de gemeenteraad mobiliseren richting de VNG en het rijk om aandacht te vragen voor de problemen die voortvloeien uit de decentralisaties.

Zolang wij deze taken blijven houden is het bij gemeenteoverstijgende projecten zonde als daar vanuit elke gemeente een ambtenaar aan werkt. Daarom zijn wij blij dat veel zaken in regionaal verband worden opgepakt. Dit scheelt kosten en ambtelijke capaciteit. Tegelijkertijd moeten we er voor waken dat de democratische controle op deze dossiers verslechterd. Ook de gemeenteraad kan net als de burger op deze manier verder van de gemeentelijke uitvoering af komen te staan.

Bij ieder dossier is een andere gemeente de zogenoemde centrumgemeente die dit dossier voor de rest van de gemeenten oppakt. In Westfriesland neemt Hoorn in veel gevallen de centrumfunctie op zich, maar soms is onze gemeente Medemblik dit ook. Wij zijn voor verregaande samenwerking op veel gebieden om kosten te besparen, maar blijven kritisch als het gaat om de democratische controle op de uitvoering en zijn tegen een daadwerkelijke fusie tot één gemeente Westfriesland.

Wij willen de samenwerking met onze buurgemeenten verbeteren. Laten we als gemeenten onderling een goede  buur zijn. Dit kan door niet aan de rand van de gemeente grootschalige projecten te ontwikkelen, zoals windparken, zonneweiden, energie slurpende mega-ondernemingen zoals datacentra, vuilstortplaatsen of grote kassengebieden. Wanneer dit wel gebeurt dient er in goed overleg rekening te worden gehouden met omwonenden in de buurgemeente, die hier overlast van kunnen hebben.

Gelukkig hebben wij in de gemeente Medemblik een integer bestuur. Elders in het land zien wij dat het helaas ook anders kan. Juist in een periode van integer bestuur moet er voor gezorgd worden dat het bestuur ook integer blijft. Daarom moeten wij zorgen voor strikte handhaving van goede democratische controle systemen en daarnaast voor verbetering van de transparantie.