De gemeente Medemblik heeft net als andere gemeenten in Westfriesland te maken met forse overschrijdingen op jeugdzorg. Er is niet of nauwelijks nog ruimte voor tegenvallers waar het gaat om sociale ondersteuning. De reserves raken op. Inmiddels is helder dat de gemiddelde kosten per inwoner per jaar voor jeugdzorg rond de € 210 euro ligt. 

We streven naar evenwicht. Wat is financieel draagbaar voor de gemeente en wat is wenselijk voor het kind. Stimuleren van de eerste lijnszorg, zorg nabij. Nauwe contacten met huisartsen zodat die bekend zijn met de lokale sociale kaart. Daar zijn kinderen meer mee geholpen dan het inhuren van dure deskundigheid. Wij streven naar 'des-kind-igheid'. Passende zorg in de vertrouwde omgeving. Meer verbinding tussen het sociale netwerk (gemeente-onderwijs-gebiedsteam om tijdig maatwerk te kunnen leveren voor kinderen die tussen wal en schip dreigen te raken. Preventie voor repressie, eigen familie of sociale omgeving, dan de jongerenwerker, pas daarna de BOA. Dat is waar wij voor staan. 

Aanbesteding en zorg zijn wat ons betreft twee verschillende werelden. De sociale kaart van Westfriesland, van Noord-Holland Noord kent veel deskundigheid en vraagt meer bekendheid. 

Niet de toetreding van nieuwe partijen aan het firmament. Dit leidt tot fragmentatie en marktwerking. Een 'race-to-the-bottom' waar noch de kinderen, noch de gemeentekas uiteindelijk bij gebaat is. Alle ballen op de eerste lijn en via lokale netwerken doorstromen naar een herkenbare tweede lijn als dat nodig is. Dat is het devies. 

Jeugdgezondheidszorg
GroenLinks kiest voor kansengelijkheid en veerkrachtige generaties!

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een taak van de gemeente, die is ondergebracht bij de GGD, die dit voor ons uitvoert. Binnen het werk van de GGD maakt de JGZ het grootste deel uit van het totaalpakket aan werkzaamheden van de GGD. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een koepel die o.a. de richtlijnen, toetsingen en protocollen opstelt voor de JGZ-professional.

Deze verkiezingen zijn richtinggevend voor de toekomst van onze jeugd. Wij geven jeugdgezondheid daarom een belangrijke plek in ons verkiezingsprogramma. Zorg redt levens, preventie generaties! Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. Om dat te bereiken roept het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gemeenten op aandacht te hebben voor deze drie belangrijke pijlers:
1) Het ontwikkelen van duurzaam preventiebeleid in de eerste 1000 dagen.
2) Het ontwikkelen van beleid om de JGZ-professional als essentiële schakel en centrale zorgverlener in het medische en sociale domein in te zetten.
3) Doen wat werkt: Erkende interventies inzetten

De uitgebreide beschrijving van deze 3 pijlers staat in de verkiezingsoproep van NCJ, wij kunnen daar volledig achter staan: Factsheet NCJ Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Vooral punt 2 is bij onze gemeente een kans om huidige problemen in het sociale domein op te lossen. Door haar vertrouwensrelatie met kinderen en ouders en haar grote bereik is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de essentiële preventieschakel in het sociaal domein. De JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen hebben al voor de geboorte contact met bijna alle gezinnen. Deze essentiële basisvoorziening wordt in onze gemeente nog niet ten volle benut. De professionals uit de JGZ nemen kwetsbaarheden waar voordat deze voor iedereen in de samenleving zichtbaar worden. Zij maken met de kinderen, respectievelijk de ouders, problemen bespreekbaar voordat deze escaleren. De JGZ-professionals ondersteunen ouders, met brede kennis en unieke expertise, in het maken van keuzes ten aanzien van het gezond, veilig opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Voor onze gemeente kan de jeugdgezondheidszorg met haar landelijke dekking dus een effectief instrument zijn bij het zoeken naar integrale oplossingen, samen met alle ketenpartners in het jeugd-, sociaal of medisch domein en in het onderwijs. Dit is nu nog niet het geval. De JGZ-professionals kunnen ervoor zorgen dat tijdige en passende ondersteuning in de nabijheid van het gezin effectief wordt georganiseerd. Wij vinden dat de JGZ in onze gemeente zichtbaarder moet worden en dat we ze de essentiële rol moeten geven in de preventieketen bij het bewaken, bevorderen en beschermen van de jeugdgezondheid. We geven de JGZ de regierol om preventie op lokaal niveau in te vullen, waardoor de zorg effectiever en efficiënter wordt.

Jeugdzorg
De aanbesteding van Jeugdzorg is verkeerd gegaan. We pleiten voor langlopende contracten met aandacht voor handhaving van kwaliteitsafspraken. Zoals de kwaliteitseisen aan gebouwen. Er zijn nu locaties die sterk verouderd zijn. De druk op de jeugdzorg is groot in de samenleving. Als GroenLinks willen wij voorkomen dat jongeren met serieuze problemen maandenlang op een wachtlijst komen te staan. Wij ondersteunen alleen wetenschappelijk bewezen en erkende behandelingen in de jeugdzorg. Wij gaan ons op alle mogelijke manieren inzetten om uitwassen van de marktwerking tegen te gaan.