Wat ons betreft zou de creativiteit, kennis en kunde van de regionale kunstenaars standaard betrokken moeten worden bij zo ongeveer ieder project. Of het nu gaat over kunst in de openbare ruimte of evenementen georganiseerd in en/of door de gemeente. 

Geef dansers, kunstschilders, beeldhouwers, regisseurs, acteurs, muzikanten en alle andere professionele kunstenaars de kans om gevraagd en ongevraagd mee te denken en suggesties te doen. 

Cultuur helpt ons elkaar te leren kennen en elkaar beter te begrijpen. De historische steden dragen een ander verleden dan de agrarische kernen. Toch zijn ze juist in onze regio onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leren we van andere culturen, alsook van het onze. 

Ondersteuning van onze cultuurdragers is daarbij een vereiste. Medemblik heeft verscheidene kleinere musea en historische gebouwen, die ondersteuning verdienen, maar deze ondersteuning moet wel in evenwicht zijn met de ondersteuning aan onze andere culturele instellingen. Muziekscholen, bibliotheken, verenigingen als een toneelclub, musicalvereniging, fanfare, historische vereniging en de broedplaatsen voor de jeugd om zich cultuur eigen te maken in de dorpshuizen in onze regio zijn ook van groot belang. Zonder verbeelding geen heden en geen toekomst. 

Het is het in stand houden van prachtige en waardevolle gewoontes, methodes en gebouwen. Het is wat Medemblik, Medemblik maakt. Niet alleen nu maar ook vroeger en in de toekomst.

Bij het kijken naar verdeling van geld voor "vrijetijdsbestedingen" vinden wij dat dit integraal bekeken moet worden. Valt de vrijetijdsbesteding onder sport, cultuur of is het een sociale voorziening? Als het gaat om gebouwen, is dit een dorpshuis, voetbalterrein of commercieel café die verenigingen huisvest?

Nee, het is meer dan dat: het zijn plekken/verenigingen die voor vitale inwoners zorgen.

Waar sport zorgt voor lichamelijke vitaliteit doet een fanfare-, jeugd-, musical-, carnaval-, toneel- of biljartvereniging dit voor de geestelijke vitaliteit. Lichamelijke en geestelijke gezondheid gaan hand in hand.

In Medemblik is het cultuurbeleid voor verenigingen afgelopen jaren langzamerhand wegbezuinigd. Voor gemeentelijke accommodaties dreigt dit ook te gebeuren. In het lange Termijn Accomodatie Beleid gaan we uitzoeken wat hier de beste opties voor zijn. Hierbij moeten niet alleen gemeentelijke gebouwen worden meegenomen maar ook andere bedrijven en instanties. Niet alleen in subsidies maar ook in algemeen beleid. Wanneer bijvoorbeeld het commerciële café, die vele verenigingen huisvest, door corona dicht moet, dan moet de gemeente ook zo’n locatie in beeld hebben wanneer er financiële ondersteuning vanuit het rijk komt voor het overeind houden van locaties die belangrijk zijn voor verenigingen.

Wij vinden dat de subsidies weer in ere hersteld moeten worden, en dat in het beleid alle vrijetijdsbestedingen meer in samenhang bekeken moeten worden. Een sportclub is niet persé belangrijker dan een culturele vereniging, samen zorgen alle clubs en verenigingen in een kern voor wat dit tot een samenleving maakt.

Ook moet er, wanneer het gaan om lagere subsidies, die voor kleinere verenigingen erg belangrijk zijn, meer zekerheid voor de langere termijn komen. Subsidies voor verenigingen zijn veel meer aan fluctuaties onderhevig dan bijvoorbeeld investeringen in gebouwen. Wanneer je een gebouw neerzet voor een of meer verenigingen hebben die voor de komende 40 jaar zekerheid dat dat gebouw er staat. Een subsidieontvanger moet maar hopen dat hij een volgend jaar de kosten nog kan betalen als de subsidie wegvalt. Wij vinden dat het subsidiebeleid voor kleine verenigingen op termijn herzien moet worden naar deze zelfde strategie. Subsidies moeten voor meerdere jaren overlappend geoormerkt worden. De gemeente moet garant staan voor een termijn die over de verkiezingen en college termijnen heen gaat, net als een investering in een gebouw. Wanneer een subsidie dan halverwege de termijn wordt geëvalueerd en er wordt besloten de subsidie na afloop van de termijn niet voort te zetten, dan is er nog tijd voor het zoeken van alternatieven. Mocht dit in beleid komen, dan moeten we er wel voor oppassen dat hier een maximum aan zit, om te voorkomen dat het complete gemeentelijke beleid vast ligt voor volgende bestuursperioden