Bijna iedereen mag zelf kiezen of je thuis blijft wonen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen, waar zorg aanwezig is. Maar liefst 94 procent van de Nederlandse ouderen woont thuis. Ook veel langdurig zieken en gehandicapen worden aan huis verzorgd of hulp geboden. GroenLinks wil de zorg daarom ‘dichterbij’ organiseren, ‘tussenvoorzieningen’ voor deze hulpbehoevenden mogelijk maken en buurtwerk en huisartsen nauwer laten samenwerken bij de monitoring van hulpbehoevenden, zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen.

Huishoudelijke hulp is voor iedereen die een zorgindicatie heeft gekregen voor € 19,- per maand aan te vragen. Door de invoering van deze inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (Wmo-abonnementstarief) is het aantal aanvragen voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp fors gestegen.
De aanvragen overspoelen de gemeenten nu maximaal en het is een uit de hand gelopen kostenpost geworden. Wij vinden dat mensen met een hoger inkomen meer zelf kunnen betalen. Landelijk is daar een stokje voor gestoken door deze nieuwe wetgeving.

Doordat de gemeente nu de enige inkoper van thuiszorg is geworden, is het voor mensen die geen beroep willen doen op de WMO voorzieningen van de gemeente lastig geworden dit zelf te regelen. Zelf mensen in dienst nemen en sociale lasten betalen is vele malen duurder en ingewikkelder dan wanneer de gemeente dit doet. Dit zorgt voor een verstoorde arbeidsmarkt en scheve verhoudingen tussen zorgaanbieders en zorgontvangers. Wij vinden dat het voor particulieren mogelijk moet worden dezelfde zorg in te kopen als de gemeente doet met hun WMO voorzieningen. 

Een ander voorstel van GroenLinks Medemblik is het invoeren van spreekuren  door de Gemeente ten behoeve van de hulpbehoevenden, waar mensen terecht kunnen met vragen. Bijvoorbeeld over wat ze veranderd willen hebben in de woonomgeving, wat ze denken nodig te hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen etc. Mensen weten niet altijd wat mogelijk is t.a.v. aanpassingen zoals een  invalidentoilet, traplift, schuifdeuren, etc. Mogelijk kan de commissie Toegankelijkheid een rol vervullen, m.n. door voorlichtingsavonden met inspraak van de doelgroep in samenwerking met opbouwwerk. Wat ook een onderwerp kan zijn is voorlichting over valpreventie. Hier kan ook eigen initiatief gestimuleerd worden zoals b.v. een brei- of hobbyclubje bij mensen thuis voor het tegengaan van eenzaamheid.

Iedereen doet mee, ook inwoners met  een fysieke beperking  Dit geldt zowel voor de openbare publieke ruimte, gebouwen als de voorzieningen. Als we de openbare ruimte opnieuw inrichten, dan overleggen we met de WMO cliëntenraad voor een betere toegankelijkheid.

Vertrouwen
GroenLinks wil dat de overheid vertrouwen in mensen heeft. Te vaak krijgen mensen die hulp het hardst nodig hebben, het moeilijkst toegang tot die hulp. We stoppen met de onnodige controledruk, maar vertrouwen op de eigen keuze van mensen en in de kennis en kunde van zorgprofessionals. Bij een hulpvraag zijn de wensen en behoeften van mensen leidend. Zorgverleners willen goede zorg kunnen bieden en worden nu teveel belemmerd door registraties die zijn gebaseerd op wantrouwen. We stoppen met nodeloze administratie en controledrift en maken zorgprofessionals weer baas van hun eigen werk.

Vrijheid om samen zorg te organiseren als dat kan
Zorg is geen markt. We dringen de marktwerking terug en stellen samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals voorop. Niet de laagste prijs maar een goede prijs-kwaliteit verhouding en samenhangend aanbod met andere zorg moet leidend zijn. Gemeenten moeten de vrijheid nemen en het vertrouwen van de rijksoverheid krijgen om aanbestedingstrajecten voor de lokaal of regionaal georganiseerde zorg te schrappen en op andere wijze te financieren. Dit kan helpen in het terugdringen van de administratieve last. Ook kan zo worden voorkomen dat zorgorganisaties die zeer specialistische zorg aanbieden moeten sluiten, of dat de zorg steeds weer bij een andere aanbieder wordt ondergebracht omdat deze goedkoper inzet bij de offerte.

Denk breed, buiten je beleidsterrein. Zoals de verbinding tussen zorg en ruimtelijke ordening bijvoorbeeld door het ontwikkelen van dementievriendelijke looproutes. Verkokering vormt op verschillende niveaus een belemmering voor domein- overstijgend werken. Door wet- en regelgeving, maar ook door onvoldoende samenwerking tussen ambtenaren, ontstaan er schotten tussen de financiering van zorg en ondersteuning. Dit voorkomt dat deze beleidsterreinen goed verbonden worden.

De Corona is nog lang niet opgelost en de vraag is of dit ook gaat gebeuren. In onze huidige maatschappij, vanwege de enorme dichtheid van levende wezens op onze planeet, kunnen er nieuwe en  soortgelijke problemen ontstaan (Zoönosen). Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet daarom in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Het toegankelijk maken van sociale voorzieningen voor iedereen is daar een onderdeel van.